AlphaBeta Low Volatility גרמניה

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 17/03/2002
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 11/12/2019
ערך נוכחי 425.00
מספר הנכסים במדד 20
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 13.12.2019

אין נתונים...

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל- שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה2
שנים
3
שנים
4
שנים
5
שנים
AlphaBeta Low Volatility גרמניה
HDAX
0.64
9.3
-7.1
0.5
8.1
2.5
4.9
תשואת יתר
-0.64
-9.3
7.1
-0.5
-8.1
-2.5
-4.9

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-18-מרץ-2002)


פרופיל הסיכון, שנים

אין נתונים...


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף