EuroStoxx 600

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 02/01/2003
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 17/05/2022
ערך נוכחי 438.97
מספר הנכסים במדד 0
שיטת השקלול
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 19.05.2022

אין נתונים...

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
EuroStoxx 600
1.22
-10.0
-0.8
4.8
2.3
6.2
0.8
EuroStoxx 600
1.22
-10.0
-0.8
4.8
2.3
6.2
0.8
תשואת יתר
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-02-ינו-2003)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
EuroStoxx 600
19.6
0.04
-0.6
EuroStoxx 600
19.6
0.04
-0.6


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף