מדדי חו"ל


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה2
שנים
3
שנים
4
שנים
5
שנים
0.64
9.3
-7.1
0.5
8.1
2.5
4.9
-0.64
-9.3
7.1
-0.5
-8.1
-2.5
-4.9
0.18
11.1
2.5
8.8
13.2
7.2
8.6
-0.18
-11.1
-2.5
-8.8
-13.2
-7.2
-8.6
0.67
10.0
-2.4
0.1
4.4
-0.7
2.1
-0.67
-10.0
2.4
-0.1
-4.4
0.7
-2.1
-3.12
-0.4
5.0
13.1
10.6
9.8
10.6
3.12
0.4
-5.0
-13.1
-10.6
-9.8
-10.6
0.67
10.0
-2.4
0.1
4.4
-0.7
2.1
-0.67
-10.0
2.4
-0.1
-4.4
0.7
-2.1
0.64
9.3
-7.1
0.5
8.1
2.5
4.9
-0.64
-9.3
7.1
-0.5
-8.1
-2.5
-4.9
0.65
9.7
-3.2
3.2
7.3
2.1
4.0
-0.65
-9.7
3.2
-3.2
-7.3
-2.1
-4.0
0.18
11.1
2.5
8.8
13.2
7.2
8.6
-0.18
-11.1
-2.5
-8.8
-13.2
-7.2
-8.6
0.03
12.9
3.5
13.3
18.5
10.9
11.9
-0.03
-12.9
-3.5
-13.3
-18.5
-10.9
-11.9
0.18
11.1
2.5
8.8
13.2
7.2
8.6
-0.18
-11.1
-2.5
-8.8
-13.2
-7.2
-8.6
0.03
12.9
3.5
13.3
18.5
10.9
11.9
-0.03
-12.9
-3.5
-13.3
-18.5
-10.9
-11.9
0.03
12.9
3.5
13.3
18.5
10.9
11.9
-0.03
-12.9
-3.5
-13.3
-18.5
-10.9
-11.9


בחזרה למעלה

הדפס דף